Регламент роботи Овруцької міської ради VIІI скликання

 • 210

 

ДОДАТОК

до рішення 4-ої сесії міської ради

VІІІ скликання

від 18.02.2021 року № 138

(із внесеними змінами 15-сесії міської ради

VIII скликання

від 22.10.2021 року №919)

РЕГЛАМЕНТ

роботи Овруцької міської ради VIІI скликання

 

Розділ І.                Загальні положення

Розділ ІІ.               Повноваження депутатів міської ради

Розділ ІІІ.              Сесія міської ради

Розділ IV.              Постійні комісії міської ради

Розділ V.               Міський голова

Розділ VI.              Секретар міської ради

Розділ VII.             Дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Розділ VIII.            Депутатські фракції і групи

Розділ IX.              Контрольна діяльність міської ради

Розділ Х.   Забезпечення депутатської діяльності

Розділ ХІ.  Питання дисципліни та депутатської етики

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейською Хартією місцевого самоврядування  та іншими Законами.

Стаття 2. Діяльність міської ради будується на основі правової рівності депутатів, колективного, вільного, ділового обговорення та вирішення питань, регулярної звітності утворених радою органів перед радою і населенням. Рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно. Широко залучають громадян до участі в їх роботі, всебічно вивчають та враховують пропозиції політичних партій, громадську думку, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.

Стаття 3. Міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, міський голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, а також статутом територіальної громади та законом України «Про доступ до публічної інформації»

Стаття 4. Міська рада, міський голова, виконавчий орган ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України та іншими законами, що відносяться до їх відання, здійснюють контроль за проведенням рішень в життя. Міська рада є юридичною особою. Рішення міської ради, прийняті в межах своєї компетенції, обов’язкові для виконання відповідними виконавчими і розпорядчими органами, всіма розташованими на території Овруцької міської ради  підприємствами, організаціями й установами та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і громадянами.

Стаття 5. Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку об`єднаної територіальної громади, контролює їх виконання, затверджує міський  бюджет, вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.

Розділ ІІ. Повноваження депутатів міської ради

Стаття 6. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Після визнання повноважень депутатів міської ради кожному депутатові видається депутатське посвідчення і нагрудний знак установленого зразка. Депутатське посвідчення підписується міським головою та засвідчується печаткою ради.

Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 7. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Розділ ІІІ. Сесія міської ради

Стаття 8. Сесія міської ради є основною формою діяльності ради. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Вона складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

Стаття 9. Сесію міської ради скликає міський голова. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. Вона може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, за пропозицією однієї з постійних комісій ради.

Стаття 10. Перша сесія міської ради скликається головою міської виборчої комісії не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Її відкриває голова міської виборчої комісії та інформує раду про підсумки виборів депутатів ради.

Стаття 11. Розпорядження про скликання чергової сесії міської ради приймаються не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Проекти рішень з основних питань вручаються депутатам не пізніше як за три дні до відкриття сесії, інші документи і матеріали – в день проведення сесії.

Проекти нормативно-правових актів, що розроблені відповідними розпорядниками та підлягають обговоренню, надаються у виконком міської ради та оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Всі проекти рішень підлягають розгляду на засіданнях відповідних постійних комісій міської ради.

Всі проекти рішень направляються виконкомом міської ради в електронному вигляді депутатам на вказану ними електронну адресу або надаються в друкованому вигляді на вимогу депутатів.

Якщо матеріали з якогось питання не пройшли попереднього розгляду в постійних комісіях, то тільки у виняткових випадках за рішенням сесії вони можуть бути включені до порядку денного.

Стаття 12. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова. У випадках, передбачених статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію може відкривати і вести секретар міської ради, один з депутатів ради. /Згідно законодавства/. Тривалість роботи сесії визначається радою. На сесії ради робота ведеться державною мовою  України. Одразу після відкриття сесії та після її завершення в сесійній залі виконується Гімн України. Під час виконання Гімну України всі депутати і присутні в залі встають.

Стаття 13. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. Для визначення її правомочності беруться дані реєстрації депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання сесії.

Стаття 14. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, загальними зборами громадян, виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 15. Підготовка сесії міської ради проводиться за планом, який затверджується рішенням міської ради.

Стаття 16.

 1. Матеріали, які вносяться на розгляд сесії міської ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються відділами міськвиконкому з питань, що входять до компетенції міської ради, та розглядаються постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами із залученням, у разі потреби, представників громадських об’єднань.
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради разом з усіма додатками і документами, які передбачається розповсюдити серед депутатів, у друкованій та електронній формах подається до виконкому міської ради на реєстрацію та оприлюднення у термін, що не перевищує       5 (п’яти) календарних днів, якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Регламентом.

Проекти рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, подаються разом із додатками та документами, передбаченими законодавством (висновками громадських обговорень, аналізом регуляторного впливу запропонованого рішення та ін.).

 1. Текст проекту рішення міської ради:
 • має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення;
 • має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.
 1. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).
 2. Проект рішення у резолютивній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:
 • конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;
 • точні назви організацій-виконавців;
 • доручення про контроль відповідним виконавцям із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю;
 • доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб у частині, що їх стосується.

 

6. При розробці проекту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання.
Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

7. Підготовлений проект рішення візується відповідними виконавчими органами міської ради  та  юридичним відділом міськвиконкому.

8. Проект рішення може бути завізованим без зауважень, або із зауваженнями.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремій сторінці, про що на проекті рішення робиться відповідна помітка, в якій вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються. 

Стаття 17. Засідання ради проводяться відкрито і гласно. У них можуть брати участь Народні депутати України, а також запрошені на сесію головою або за рішенням ради представники державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів, ЗМІ. Громадяни, які за власним бажанням хочуть взяти участь у роботі сесії, повідомляють апарат виконкому міської ради, який за погодженням з міським головою або секретарем міської ради здійснює реєстрацію. Запрошені не можуть втручатися в роботу сесії ради. Засідання ради транслюється по мережі інтернет. За рішенням ради може бути проведено закрите засідання. Інформація про проведення сесії та її рішення висвітлюються в засобах масової інформації.

Стаття 18. Головуючий на сесії:                                

 • відкриває, закриває сесію, оголошує питання, внесені на розгляд ради та неупереджено веде засідання ради;
 • повідомляє про кількість присутніх на засіданні ради депутатів та про осіб, запрошених для участі у її роботі, надає слово депутатам та запрошеним;
 •    після попередження може за згодою ради позбавити виступаючого слова у випадку, коли він виступає не з питань, що обговорюються, або використовує у своєму виступі заклик до незаконних, насильницьких дій, порушує норми депутатської етики;
 • забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам для участі у роботі сесії;
 • оголошує запити, заяви і довідки, що надійшли у письмовій формі;
 • уточнює перед початком голосування зміст проектів рішень або пропозицій, нагадує порядок їх надходження і кількість голосів, необхідних для прийняття рішення;
 • оголошує результати голосування, подані йому лічильною комісією, і доводить до депутатів інформацію про прийняття чи неприйняття рішень, що ставились на голосування;
 • оголошує перерви в пленарних засіданнях за вимогою не менше 2 (двох) депутатських фракцій або за рішенням ради, а також через 2 (дві) години роботи ради.

Стаття 19. При необхідності за рішенням ради утворюється лічильна комісія в кількості не менше 3-х чоловік для:

- підрахунку голосів по кожному з проектів рішень;

- передачі результатів голосування головуючому;

- організації таємного голосування.

Стаття 20. Порядок розгляду питань визначається радою. Порядок денний затверджується рішенням ради відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради. Порядок роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням більшістю від присутніх на сесії депутатів.

Стаття 21. На сесії визначається часовий регламент – для доповіді до 30 хвилин, співдоповіді – до 15 хв., виступів – до 10 хв., повторних виступів з одного і того ж питання – після виступів усіх згідно із списком – до 3 хв., заключного слова до 3 хв., довідок або пропозицій в кінці розгляду відповідних питань, але до прийняття рішення – до 1 хв.

Стаття 22. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів. У межах встановленого регламенту виступ депутата не переривається.

Стаття 23. Письмова заява про надання слова для виступу подається головуючому. Головуючий може надавати слово депутату на його усне прохання для довідок і пропозицій. Для виступу з процедурних питань слово депутату надається позачергово. Слово для виступу присутнім на сесії громадянам надається головуючим за рішенням ради.

Стаття 24. Для всебічного виявлення думки депутатів головуючий на сесії за пропозицією постійних комісій або на власний розсуд може оголосити перерву для продовження обговорення питання порядку денного, засідання постійних комісій, депутатських фракцій чи груп депутатів. Зауваження і пропозиції щодо проектів рішень постійних комісій, депутатських фракцій чи груп окремих депутатів розглядаються міською радою і ставляться на голосування. Депутат міської ради має право ставити питання, щоб за його пропозицію голосували.

Стаття 25. Письмові заяви і довідки, які подаються до сесії депутатами оголошуються головуючим відразу або в кінці засідання.

Стаття 26. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, які виступали, а також оголошує тих, хто наполягає на виступі. Питання про закінчення обговорення вирішується радою шляхом голосування. Депутати, які не змогли виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до матеріалів сесії.

Стаття 27. Рішення ради приймається на пленарному засіданні після обговорення, або без обговорення, якщо питання не потребує додаткового вивчення, шляхом голосування більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

​​​​Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради»;

Рішення міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань приймається більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні.

Стаття 27 (1)

1. В разі  розгляду на  сесії міської ради  рішення, яке  викликає суперечність між особистими  майновими, немайновими інтересами  міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради чи   близьким їм  особам та їх  службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті  рішення сесії, дані особи зобов’язані повідомити про  ймовірність виникнення конфлікту інтересів.

2. Напередодні голосування за рішення, яке  може спричинити ймовірність конфлікту інтересів, міський голова, секретар міської ради, представник депутатського корпусу міської ради, яких безпосередньо стосуються наслідки цього рішення, повідомляють про це міську раду.

3. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні реєструється у відділі організаційного забезпечення діяльності міської ради та оголошується на засіданні ради.

4. Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед голосуванням за вищевказане рішення і долучається до протоколу сесії.

5.Неповідомлення  представником депутатського корпусу  міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради.

Стаття 28. Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктом 4, 16 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

Для автоматизації  процесу проведення пленарних засідань сесій Ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування.

У разі відсутності технічної можливості застосувати програмно-технічний комплекс системи електронного голосування, рішення приймаються шляхом підняття рук при голосуванні.

У випадку застосування при прийнятті рішень електронної системи голосування, за наполяганням депутата (депутатів) у якого (яких) не спрацювала дана система голосування, головуючий на пленарному засіданні сесії ставить відповідний проект рішення на переголосування, без додаткового голосування за повернення до розгляду даного питання.

Стаття 29. Завершальну роботу по редагуванню рішень ради з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених до них депутатами на сесії, здійснює секретар міської ради.

Стаття 30. Рішення міської ради:

1. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо рада не встановила інший термін введення цих рішень в дію. Рішення ради надсилаються підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам і доводяться до відома населення не пізніше як у десятиденний термін після їх прийняття.

2. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Рішення ради нормативно-правового характеру підлягають обов'язковому опублікуванню в ЗМІ або на сайті міської ради.

Стаття 31. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення, підписуються міським головою, у разі його відсутності відповідно секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Розділ IV.  Постійні комісії міської ради

Стаття 32. Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії - заступник голови комісії, секретар комісії вирішують відповідною комісією. Постійні комісії є органами ради і сприяють безперервній та ефективній діяльності міської ради, є відповідальними перед міською радою і їй підзвітні.

Стаття 33. До складу постійних комісій не можуть бути обрані – міський голова, секретар міської ради. Депутат міської ради зобов'язаний входити до складу Постійної комісії. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї Постійної комісії.

Стаття 34. Новообрана міська рада не пізніше другої сесії визначає кількість і утворює комісії з питань, визначених радою. Кількісний та персональний склад кожної комісії визначається міською радою за пропозицією її голови, з максимальним урахуванням побажань самих депутатів, депутатських фракцій і груп. Пропозиції про обрання голів постійних комісій вносяться міським головою.

Стаття 35. Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки та рекомендації з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Постійні комісії перевіряють виконання рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а у разі потреби – на розгляд ради. Вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, при потребі – на розгляд ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні документи. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації постійної комісії, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради , розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 36. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 37. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 38. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У разі неодноразової неявки без поважних причин на засідання комісії рада може поставити питання про звіт депутата на пленарному засіданні і, якщо буде потреба, проінформувати виборців. Депутат може брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

Стаття 39. Діяльність постійних комісій координується секретарем міської ради.

Стаття 40. З метою оперативної та якісної підготовки матеріалів, контролю за виконанням рішень та доручень ради постійній комісії надається транспорт згідно з заявкою голови комісії.

Стаття 41. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 42. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 43. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ V.  Міський голова

Стаття 44. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання й закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 45. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 46. Міський голова:

1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2. Організує в межах, визначених цим Регламентом, роботу ради та її виконавчого комітету.

3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; забезпечує оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання.

10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, старост згідно чинного законодавства.

11.  Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

12. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету.

13. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

14. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

15. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

16. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

17. Веде особистий прийом громадян.

18. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

18-1). Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

19. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

20. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

21. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

22. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

23. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ VI. Секретар міської ради

Стаття 47.

 1. Секретар міської ради обирається таємним голосуванням за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 

Таємне голосування проводиться у такому порядку:

1) На сесії міської ради шляхом голосування затверджується склад лічильної комісії в кількості не менше трьох депутатів.

2) Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову, секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.

3) Голова лічильної комісії отримує бюлетені в кількості, що дорівнює кількості зареєстрованих на сесії депутатів.

4) Голова комісії проставляє особистий підпис на кожному бюлетені.

5) Здійснюється видача бюлетенів депутатів згідно списку.

6) Під час голосування біля скриньки перебувають представники лічильної комісії.

7) По закінченні голосування голова комісії погашає невидані бюлетені. Дані заносяться в протокол секретарем лічильної комісії.

8) Голова лічильної комісії в присутності всіх членів відкриває скриньку.

9) Проводиться підрахунок голосів: “за”, “проти”, недійсні. Відомості заносяться в протокол секретарем лічильної комісії.

10) Встановлюються підсумки голосування.

11) Протокол лічильної комісії підписується всіма членами комісії.

12) Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради.

13) Результати голосування затверджуються рішенням міської ради.

          2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар міської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

5. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Розділ VII. Дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 48. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади визначаються Законами України.

Стаття 49. Дострокове припинення повноважень ради.

1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках: 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідності із законом; 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Регламентом або рада не вирішує питань, віднесених до її відання; 3) передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

Стаття 50. Дострокове припинення повноважень міського голови.

 1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 4) відкликання з посади за народною ініціативою; 5) визнання його судом недієздатним, безвісти відсутнім або оголошеним таким, що помер; 6) його смерті.

     2. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другої статті 79 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні, та в інших випадках можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради шляхом таємного голосування не менше як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

3. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

 1. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної ради. Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною міською радою.

5. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається Виборчим кодексом України.

Розділ VIII. Депутатські фракції і групи

Стаття 51. Депутати міської ради на основі єдності поглядів та партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше двох  чоловік. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Стаття 52. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракції доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Стаття 53. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

Стаття 54. Депутатська фракція і група має право:

1) на представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) здійснювати інші права , передбачені Законами України отримувати інформацію про соціально-економічну ситуацію в місті, діяльність усіх структур ради, протоколи засідань ради; визначати осіб, уповноважених для виступу, здійснювати консультації тощо;

5) депутатські фракції та групи не можуть виступати від імені територіальної громади та міської ради.

Стаття 55. Робота депутатів у фракціях:

1) Депутат міської ради має право на виявлення своєї позиції під час голосування, якщо вона навіть не співпадає з рішенням фракції.

2) Фракція не має права виключати депутата із свого складу за окрему виявлену ним позицію при голосуванні.

3) Депутат має право на вихід з однієї фракції та на вступ в іншу фракцію або бути позафракційним депутатом.

4) Фракція має право на виключення депутата із свого складу за наступних причин: - порушення депутатом міської ради положень Конституції і законів України; - пропуск депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконанням ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів; - використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях; - систематичне порушення депутатом міської ради норм депутатської етики.

Стаття 56. Депутатські фракції і групи із свого складу можуть обирати керівництво, яке уповноважене їх представляти, визначати від їх імені виступаючих.

Стаття 57. Голова фракції вибирається та усувається простою більшістю голосів членів фракції. Голова фракції може бути переобраний за рішенням більшості членів фракції.

Стаття 58. Депутатські фракції і групи мають право висвітлювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації, радіо, телебачення згідно з чинним законодавством.

Розділ IX.  Контрольна діяльність міської ради

Стаття 59. Міська рада не рідше ніж один раз на рік заслуховує звіт міського голови про свою діяльність, періодично заслуховує звіти про роботу постійних комісій, повідомлення депутатів.

Стаття 60. Міська рада заслуховує звіти заступників міського голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міськвиконкому про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення делегованих радою повноважень. Терміни, порядок таких звітів визначаються планом роботи ради.

Стаття 61. Депутати міської ради, незалежно від порядку денного, можуть звертатися із запитом до міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керівників управлінь і відділів міськвиконкому, розташованих на території міста підприємств, установ й організацій з питань, віднесених до відання міської ради. Запит може бути внесений депутатом, групою депутатів, постійною комісією в письмовій або усній формі. Письмові запити депутатів оголошуються міським головою або секретарем міської ради. Слово для усного викладення запиту надається депутатам позачергово. Запит включається до порядку денного пленарного засідання ради; по ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

Стаття 62. Державний орган чи посадова особа , яким адресовано запит, повинні дати вичерпну відповідь на нього на тій же сесії, а при потребі більш тривалого часу на підготовку відповіді – в термін, встановлений міською радою. По результатах розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 63. Депутатські запитання, пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії або передані в письмовій формі, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд виконавчої влади місцевого самоврядування, посадовим особам, які в двотижневий термін розглядають їх і про результати повідомляють безпосередньо депутату, а також міському голові та секретарю міської ради. Узагальнені матеріали щодо їх реалізації вносяться в письмовій формі на чергову сесію міської ради.

Розділ X.  Забезпечення депутатської діяльності

Стаття 64. Апарат міської ради надає всебічне сприяння виконанню депутатами своїх обов’язків.

Стаття 65. В адміністративному приміщенні міської ради виділяється окрема кімната для забезпечення діяльності депутатів, як то: 1) проведення прийому громадян; 2) засідань постійних та тимчасових комісій міської ради; 3) засідань фракцій та депутатських груп.

Розділ ХІ. Питання дисципліни та депутатської етики

Стаття 66. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження,  не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян, а також закликати до незаконних і насильницьких дій.

Стаття 67. Головуючий на засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження – позбавити його права виступу на пленарному засіданні.

Стаття 68. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради грубо порушуючи дисципліну, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 69. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.

Стаття 70. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Запрошені також мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

Стаття 71. Вимоги поведінки, визначені у попередніх статтях цього розділу, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради, робочих груп, депутатських фракцій.

Секретар міської ради                                                  Віктор КИСІЛЬ