Регламент виконавчого комітету Овруцької міської ради VІIІ скликання

 • 256

 

Д О Д А Т О К № 1

до рішення Виконавчого комітету

VIIІ скликання

від 26.01.2021 року № 1

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Овруцької міської ради

IІ скликання

 

          І. Загальні положення

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольний Овруцькій райдержадміністрації.
 2. Виконавчий комітет ради очолює міський голова.
 3. Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах Державного Казначейства України.

На будинку, де розміщується виконавчий комітет ради встановлюється вивіска та Державний прапор України.

 1. Міською радою у межах затверджених нею структури і штатів можуть утворюватись відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.
 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та міському голові.
 3. Порядок діяльності виконавчого комітету ради, відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положеннями про відділи, управління, інші виконавчі органи, що затверджуються міською радою.
 4. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на засіданні виконавчого комітету міської ради та діє до прийняття нового.

 

Стаття 2. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради

 1. Виконавчий комітет ради утворюється на сесії міської ради нового скликання.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії міської ради за пропозицією міського голови.
 3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням міської ради за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету входять міський голова, заступники міського голови (в кількості, запропонованій міським головою), керуючий справами виконавчого комітету, старости, а також окремі керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інші особи.

До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар міської ради.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням ради за пропозицією міського голови.

 1. Рішення міської ради про утворення виконавчого комітету ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.
 2. Виконавчі органи ради – відділи, управління, інші органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються міською радою.
 3. Структура виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Одночасно затверджується загальна чисельність працівників виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.

 

Стаття 3. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету

 1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників міського голови та керуючого справами виконкому здійснюється шляхом затвердження на сесії міської ради за поданням міського голови. Кількість заступників міського голови, які будуть входити до складу виконкому, визначається сесією ради.
 2. У разі тимчасової відсутності міського голови керівництво роботою виконавчого комітету здійснює заступник міського голови згідно з рішенням виконавчого комітету ради про розподіл функціональних повноважень або розпорядженням міського голови.

У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

          У разі тимчасової відсутності заступника міського голови його обов’язки виконує керуючий справами виконкому.

          У разі відсутності керуючого справами виконкому його обов’язки за розпорядженням Овруцького міського голови виконує один з членів виконавчого комітету.

 1. Заступники міського голови здійснюють керівництво у визначених міським головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних відділів, управлінь, інших  виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету міста, забезпечують виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

Функціональні повноваження заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету визначаються розподілом функціональних повноважень між міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконкому, які затверджуються розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету ради.

При цьому визначаються:

 • питання, що знаходяться в компетенції відповідної посадової особи;
 • управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету, діяльність яких  спрямовується, координується та  контролюється посадовою особою.

 

Стаття 4. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

 1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

Засідання виконавчого комітету ради скликаються міським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови.

Засідання виконкому проводяться за планом один раз на місяць, третього четверга. В разі виникнення питань, які потребують невідкладного вирішення проводиться позачергове засідання виконавчого комітету за розпорядженням міського голови, а у разі його відсутності заступником міського голови.

Члени виконавчого комітету ради повідомляються керуючим справами виконкому про засідання виконавчого комітету та про перелік питань для розгляду не пізніше як за три дні до засідання.

Засідання виконавчого комітету є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у разі його відсутності – заступник міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

На засідання виконавчого комітету ради запрошуються керівники відділів, управлінь, виконавчих органів ради, підприємств, організацій і установ, об’єднань громадян.

Список запрошених на засідання виконавчого комітету ради формується керуючим справами виконкому на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, та доповідається міському голові, який приймає рішення з цього питання.

          В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати міської ради, депутати районної ради, народні депутати України.

 1. Проєкт порядку денного засідання виконкому ради формується керуючим справами виконкому на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень міського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та доповідається міському голові.

Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 5 робочих дні до засідання разом із листом-повідомленням, проєктом рішення виконавчого комітету.

Проєкт рішення виконавчого комітету в електронному варіанті подається до керуючому справами виконкому не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання, з метою його оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Попередній розгляд питань порядку денного здійснюється членами виконавчого комітету за дорученням міського голови. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд виконавчого комітету міським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету.

На засіданні виконавчого комітету міської ради, за пропозиціями головуючого, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом їх функціональних повноважень, порядок денний засідання виконавчого комітету може бути доповнений проєктами рішень, які є невідкладними та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на засіданні виконавчого комітету міської ради не потребує додаткового вивчення. при цьому проєкт рішення, який пропонується включити до порядку денного, повинен відповідати вимогам статті 6 пункту 6 цього Регламенту.

 1. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету ради включає у себе:
 • довідку, інформацію з основних питань;
 • обговорення питання, проєкту рішення;
 • прийняття рішення.

Початок засідання, як правило, о 1000 годині. Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається до 10 хвилин, співдоповідей – до 3 хвилин, виступів – до 5 хвилин. За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.

 1. Засідання виконавчого комітету протоколюється. У протоколі засідання зазначаються:
 • дата, час і місце проведення засідання;
 • присутні на засіданні члени виконавчого комітету та запрошені;
 • прізвище головуючого на засіданні;
 • питання порядку денного;
 • прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;
 • прийняті рішення.

Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету.

У місячний термін копії протоколу і рішень надаються до Овруцької райдержадміністрації.

 

          Стаття 5. Акти органів та посадових осіб міської ради

 1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення на засіданнях виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу виконкому. У разі необхідності голосування може бути поіменним. Пропозиція щодо переходу в режим поіменного голосування приймається більшістю від загального складу виконкому.

Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою.

 

 1. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.
 2. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.
 3. У період між засіданням виконкому міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності виконавчих органів ради.
 4. Бланки рішень виконавчого комітету виготовляються за допомогою комп’ютера, нумеруються керуючим справами виконкому ради,  підписуються міським головою, додатки до них підписуються керуючим справами виконкому, а в разі їх відсутності – посадовими особами, які їх заміщають.
 5. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.
 6. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, прийняті у межах їх  компетенції, є обов’язковими для виконання на  території міста підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

 

          Стаття 6. Порядок підготовки, розгляду та видачі рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови

 1. Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпорядження міського  голови вносяться заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради,  підприємств, організацій та установ комунальної власності.
 2. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проєктів рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови покладається на керівників відділів виконкому, заступників міського голови та керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків.
 3. Разом з проєктом рішення виконкому, розпорядженням міського голови подається лист-клопотання за підписом керівника виконавчого органу ради, організації, установи-ініціатора прийняття такого акту, пояснювальна записка, що містить необхідне  обґрунтування і прогнози  очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого  підготовлений проєкт, довідкові статистичні дані тощо.

Проєкт рішення виконкому ради, розпорядження міського голови обов’язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається цей акт, а також на статтю, пункти та підпункти відповідної статті, які вказують на належність до власних (самоврядних) повноважень (пункт «а») або делегованих повноважень (пункт «б») Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати, як правило 5 сторінок.

 1. Якщо рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих документів, то ці зміни або доповнення  включаються до проєкту  рішення, розпорядження, що  готується, або подаються окремим актом одночасно з проєктом.
 2. Проєкти рішень виконавчого комітету ради із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій  викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні  відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

Запропоновані у проєкті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачати виконавців і терміни виконання завдань.

У необхідних випадках у проєкті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету ради про хід виконання встановлених завдань.

 1. Проєкти рішень виконкому ради та розпоряджень міського голови обов’язково погоджуються  ініціаторами документів шляхом візування із  зацікавленими виконавчими органами ради та у разі потреби – з іншими органами та організаціями. Зазначені проєкти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності – особами, які їх  заміщають.

Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови візуються заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, керуючим справами виконкому, керівниками юридичного відділу та загального відділу.

Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови, пов’язані з бюджетним фінансуванням обов’язково  погоджуються з керівником фінансової служби, а з кадрових питань – працівником кадрової служби.

Кожний відповідальний працівник, який візує проєкт рішення виконавчого комітету чи розпорядження міського голови, може працювати з даним проєктом за потребою, але не більше двох днів.

 1. За наявності розбіжностей щодо проєкту рішення виконавчого  ради, розпорядження міського голови керівник органу, який вносить проєкт, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою  пошуку взаємоприйнятого рішення.

У разі, коли такого рішення не знайдено, проєкт візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою «із зауваженнями», а самі зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов’язково додаються до проєкту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови.

Неврегульовані розбіжності щодо проєкту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови розглядає заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи міського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.

 1. Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх виконанням.

Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету, розпоряджень міського голови  здійснюється міським головою особисто, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому.

Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень  міського голови  покладається на загальний відділ.

 1. Завізовані проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, у строк та з документами, зазначеними у пунктах 3, 4, 5, 7 цієї статті, подаються до загального відділу.
 2. Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови після цього подаються керуючому справами виконавчого комітету ради.

Керуючий справами виконкому, не пізніше ніж за 5 днів до засідання виконавчого комітету, подає проєкти рішень виконавчого комітету на розгляд міському голові і, згідно з його дорученням, надсилає членам виконавчого комітету.

Проєкти розпоряджень міського голови подаються керуючим справами виконкому на підпис міському голові.

 1.  Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови подані із  порушенням вимог цього Регламенту, підлягають поверненню  посадовим особам, які їх внесли.
 2. Доопрацювання рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови у разі висловлення зауважень на засіданні виконкому чи особисто міським головою організовується керуючим справами виконкому та здійснюється заступниками міського голови, керівниками органів, які вносили цей документ.

Термін доопрацювання проєкту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження міського голови - встановлюється міським головою.

 1.  Якщо під час розгляду проєкту рішення виконкому, ради, доопрацювання проєкту розпорядження міського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому пунктом 6 цієї статті.
 2. Підписані рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови (за винятком тих, що стосуються кадрових питань працівників виконкому) надходять у загальний відділ.
 3. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови  реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.

Датою рішень виконкому є дата засідання виконавчого комітету, датою розпорядження міського голови – дата його підписання.

Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови (крім внутрішньорозпорядчих) оприлюднюються на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

 1.  Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови  надсилаються загальним відділом виконавчого комітету у п’ятиденний термін після підписання посадовим особам,  виконавчим органам ради, установам і організаціям згідно із списком розсилання.
 2.  Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, які стосуються прав і обов’язків громадян або мають загальний характер, загальним відділом підлягають  оприлюдненню через місцеві друковані засоби масової інформації.
 3. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови, регулюються також інструкцією з діловодства у міській раді та її органах, що затверджується міським головою.

 

Стаття 7. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради

 1. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до цього Регламенту, інструкції з діловодства у міській раді та її органах, положень про зазначені органи.
 2. У кожному виконавчому органі ради розробляються та затверджуються керівниками посадові інструкції, при потребі – розподіл обов’язків між працівниками.

 

Стаття 8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

 1. Міський голова, виконавчий комітет для виконання визначених повноважень можуть  утворювати  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи – комісії, ради тощо.
 2. Зазначені органи утворюються рішенням виконавчого комітету ради чи розпорядженням міського голови і діють на підставі положень, що затверджуються, як правило, одночасно з їх утворенням.

 

Стаття 9. Планування роботи виконавчого комітету ради

 1. Робота виконавчого комітету ради проводиться за перспективними (річними) планами, що затверджуються на засіданні виконкому або міським головою.
 2. Проєкти річних планів виконавчого комітету ради формуються керуючим справами на підставі доручень міського голови, пропозицій заступників міського голови, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.

Свої пропозиції можуть подавати також  постійні депутатські комісії міської ради.

Пропозиції до проєкту річних планів роботи, подаються у загальний відділ виконавчого комітету не пізніше як за 15 днів до початку наступного року.

 1. Проєкти річних планів роботи виконкому візуються керуючим справами  виконкому.

Затверджені на засіданні виконкому плани роботи підписуються міським головою і надсилаються виконавчим органам ради, іншим виконавцям, зазначеним у плані.

4.       Плани роботи виконкому міської ради передбачають заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, проблем громади міста, виконання власних повноважень.

Вони формуються за такими  розділами:

 • питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради;
 • питання для вивчення в оперативному порядку;
 • питання для вивчення у порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації, міської ради, міського голови, власних рішень.

5. План роботи виконавчого комітету міської ради передбачає:

 • заходи, пов’язані з реалізацією програм соціальноекономічного і культурного розвитку міста, функціонування міського господарства, розв’язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності відділів та управлінь, інших виконавчих органів ради, що потребують розгляду на засіданнях виконкому, у міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів ради та вжиття додаткових заходів для їх  вирішення;
 • вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, рішень ради та виконкому;
 • підбиття підсумків соціальноекономічного і культурного розвитку з визначенням напрямів подальшої  роботи;
 • вивчення роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради щодо виконання своїх повноважень.

У планах роботи зазначаються назва питання, строки виконання та  відповідальні за його підготовку.

Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюють керуючий справами виконкому та загальний відділ виконкому, за виконанням планів роботи виконавчих органів міської ради – міський голова, заступники міського голови рад, керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов’язків.

 

Стаття 10. Організація роботи з кадрами

1.       Організацію  кадрової  роботи  у виконкомі забезпечується  керуючим справами виконкому та працівником кадрової служби.  Робота з  кадрами здійснюється згідно  з  чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань  кадрової  роботи.

2.       Прийняття  осіб на  службу у  виконкомі та раді, просування  по  службі  та  звільнення з неї здійснюється згідно із  Законами  України «Про  службу  в  органах місцевого  самоврядування» та «Про місцеве  самоврядування в Україні», іншими законодавчими та  нормативно-правовими  актами з  цих  питань.

3.       Зайняття вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за конкурсом, якщо   інше не  передбачено законодавством.

4.       Згідно  з  Законом  України «Про  державну службу в  органах місцевого самоврядування» у виконкомі створюється кадровий резерв на  всі посади посадових осіб місцевого самоврядування  з  розрахунку - не менше однієї особи на   посаду.

Списки осіб, зарахованих до  кадрового резерву, переглядаються  в  грудні  поточного року.

Списки осіб, які пропонуються  для зарахування  до кадрового резерву, затверджуються розпорядженням   міського голови. 

 

Стаття 11. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

1.         Організація  роботи  з документами в  виконкомі здійснюється відповідно до  інструкції з  діловодства, нормативними  актами з  цього питання та  цим Регламентом.

2.         Контролю  підлягають зареєстровані документи, у  яких установлено завдання або, які містять питання, що потребують  контролю.

Обов'язковому контролю підлягає  виконання законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, розпоряджень і  доручень голів обласної і  районної державних адміністрацій, запитів і звернень депутатів місцевих рад, народних  депутатів України, власних  рішень.

3.         Контроль за ходом  виконання законодавчих  актів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, власних  рішень здійснюється шляхом:

- аналізу та узагальнення у  визначені терміни усної  та письмової інформації виконавців  про  стан   виконання в цілому або  окремих установлених ними завдань;

- систематичного  аналізу статистичних та оперативних даних, що  характеризують стан їх  виконання;

-  в  разі необхідності розгляду роботи  виконавців на засіданнях виконкому з  виконання встановлених завдань;

- розгляду на засіданнях виконкому аналізу виконання  власних  рішень.

4.       Документи  виконуються  у  вказані в  самому  документі або встановлені  актами законодавства  термін.  Якщо термін  виконання не визначено, документи виконуються не пізніше 30  календарних  днів, а  документи  з  позначкою «терміново» - протягом семи  робочих днів від  дати підписання документу.

5.       Якщо  в  документі вказано термін «невідкладно», то  документ опрацьовується і доповідається  про хід його реалізації   в день реєстрації документа.

6.       У разі, коли вказано термін  «постійно», то про хід його  виконання інформувати  щоквартально.

7.       На  документи, виконання  яких розраховано до  трьох років, інформації надаються за  підсумками півріччя, більше трьох років -  за підсумками року.

8.       У разі неможливості виконання завдання  в установлений  строк - виконавець до  закінчення визначеного строку вносить  голові подання про його перенесення з обґрунтуванням причин такої  неможливості.

9.       Для здійснення  контролю у  виконкомі ведуться контрольні справи.

10.     Зняття з контролю виконаних  актів органів вищого  рівня та власних рішень проводиться міським головою або  рішенням  виконкому  на підставі звіту виконавця.

 

Стаття 12. Організація роботи із зверненнями громадян, особистого прийому громадян

1.       Організація  роботи зі  зверненнями громадян у виконкомі здійснюється  згідно  з  вимогами Конституції України  (ст..  40), Законами України «Про звернення  громадян»  та «Про місцеве самоврядування  в  Україні».

2.       Письмові  звернення  попередньо  розглядаються  і реєструються загальним відділом і  передаються на розгляд  міському голові.

3.       Звернення розглядаються та  порушені  в ньому питання вирішуються в  термін не  більше  одного  місяця від  дня їх надходження.

4.       Якщо звернення потребує поглибленого  вивчення, термін його розгляду за дозволом міського голови  може бути продовжений на   15 днів.

5.       Відповідь громадянину про результати розгляду звернення підписує міський голова, перший заступник міського голови або  секретар  міської ради.

6.       Проведення прийому громадян з особистих питань затверджується рішенням виконкому або розпорядженням міського голови

 

Стаття 13. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у раді та їх органах

 1. Наради, семінари, інші заходи в міській раді та її органах проводяться міським головою, секретарем ради, заступниками голови, керуючим справами виконкому, керівниками управлінь, відділів відповідно до планів роботи і навчання, календарного плану заходів.

Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами здійснюється тільки з дозволу міського голови або особи, яка його заміщає.

 1. Підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів  забезпечують:
 • за участю міського голови – заступники міського голови, керуючий  справами виконкому згідно з розподілом обов’язків, керівники  відповідних органів ради;
 • за участю заступників міського голови. керуючого справами виконкому – керівники  відділів виконкому. Посадові особи та органи, які  забезпечують підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів, не пізніш як за день до заходу, подають керівникові, який його проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі – список осіб, яким доцільно  надати слово для виступу тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання, доведення прийнятих доручень до виконавців.

У разі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та  обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам нарад завчасно.

 1. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду на нарадах питань можуть видаватися розпорядження міського голови.

Протоколи зберігаються в органах, які забезпечували проведення нарад.

 1. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється органом, який забезпечував її проведення.

 

Стаття 14. Питання організації роботи виконкому, організація чергувань у вихідні та святкові дні. Режим роботи

1.       У  виконкомі встановлюється  єдиний режим роботи:

     - початок роботи  о  08:00 годині;

- закінчення роботи о 17:00 годині;

- обідня перерва з  13:00 до 14:00 годин.

2.       Питання  про  своє перебування  поза приміщенням  виконкому  в  робочий  час працівники міської  ради  погоджують  з  міським  головою, в разі його відсутності – із заступниками міського голови чи керуючим справами виконкому та секретарем ради.

3.       У  виконкомі ведеться  табельний  облік  робочого  часу, який після підписання головою передається в  кінці місяця  до   бухгалтерії.

4.       Виїзди у  відрядження погоджуються з міським  головою.

5.       Після повернення з  відрядження працівник протягом трьох днів подає авансовий  звіт   до бухгалтерії.

6.       З метою виконання невідкладної і непередбаченої  роботи  у вихідні та  святкові дні міським головою запроваджується у встановленому законодавством порядку чергування   у  виконкомі.

7.       Кожен працівник апарату виконкому зобов'язаний підтримувати нормальний морально-психологічний клімат, уважно ставитись до співробітників, надавати необхідну в роботі допомогу, ставитися з належною увагою до відвідувачів.

 

Стаття 15. Відносини  виконкому  з  районною  державною  адміністрацією.

1.       Відносини виконкому з  районною державною адміністрацією здійснюються згідно Закону України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні» з питань  виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 16. Відносини виконкому з підприємствами, установами  та  організаціями.

1.       Відносини  виконкому з  підприємствами, установами та  організаціями здійснюються  згідно ст.  ст.  17, 18 Закону України «Про  місцеве  самоврядування   в  Україні», іншими законодавчими  актами.

 

Стаття 17. Відносини  виконкому з  об'єднаннями громадян і  політичними  партіями. 

1.       Відносини виконкому  з об'єднаннями  громадян і  політичними партіями  здійснюється відповідно законів  України «Про   місцеве  самоврядування  в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про  політичні партії».