Аналіз регуляторного впливу на проєкт рішення "Про податок на майно на території Овруцької міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік"

  • 723

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу: Овруцька міська рада
Назва документа: проєкт рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ  фінансів Овруцької міської ради.

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2024р» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету обєднаної територіальної громади  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади .

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини  бюджету , виконання програм соціально-економічного розвитку обєднаної територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024р»

  За даними звітів відділу фінансів Овруцької міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники сплатили податку на майно до міського бюджету у 2022 році 17063,2 тис. грн.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури .

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

                   З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Овруцької територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла  рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до  бюджету обєднаної територіальної громади  з метою забезпечення належного фінансування програми соціально-економічного  розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, податок буде справлятись за   ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні податку на нерухоме майно  - 1500,0 тис.грн.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік» на території Овруцької ОТГ.

Застосування альтернативи є прийнятним. Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів  та відповідне наповнення  міського бюджету.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні, дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

Вигоди відсутні. Незалежно від можливості покращення інвестиційної привабливості території, жителі втратять пільги, спостерігатиметься недофінансування витрат на місцеві соціально важливі програми.

 

На наступний бюджетний рік у місті відсутній регуляторний акт, податок буде справлятись за   ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду Наслідком є   недоотримання    бюджетом міста надходжень, які можливо було б направити на   фінансування соціально важливих міських цільових програм,  бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік» на території Овруцької ОТГ.

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету обєднаної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024ік»

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, податок буде справлятись за   ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Витрати пов’язані  зі сплатою податку на майно, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю.земельного податку 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік» на території Овруцької ОТГ.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Відсутні

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

    Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 544 осіб:

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

44

111

389

544

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

8

20

72

100

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами ОТГ, але мають нерухомість на її території.

 

                

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік »

Відсутні

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2024 році будуть сплачувати податок за за   ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати податку, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік » на території Овруцької ОТГ.

Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу об’єкта оподаткування.

Прогнозні надходження від сплати податку понад 18000,0 тис. грн. що надасть можливість фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Овруцької міської ради.

 

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

 

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік »

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною. У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, податок буде справлятись за   ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, що не сприятиме наповненню  бюджету громади в можливих обсягах.

Очікуванні втрати  бюджету обєднаної територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік » складатимуть:1700,0 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік » на території Овруцької ОТГ.

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету. Прогнозні надходження від запропонованого регулювання понад 18000,0 тис. грн.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків

  

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Категорія впливу

Відповідь

 

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу пого-дження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

*Визначено за консультаціями з місцевою спілкою підприємців, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

 

 

                  

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за

ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

 Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за

ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

 

Держава:

відсутній регуляторний акт

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік»на території Овруцької ОТГ.

Держава: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

    

 

     

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік »

У разі неприйняття регуляторного акта, податок спачується за 

ставками,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

X

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік » на території Овруцької ОТГ.

Цілі прийняття проекту рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік» будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків.

  • Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Овруцької міської ради.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024рік» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою підтримки суб′єктів господарювання, створення додаткових робочих місць проектом пропонується залишити  розмір ставок податку на рівні  2022 та 2023 років.  Організаційні заходи для впровадження регулювання – розробка проекту регуляторного акта «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024р» та обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики, а саме:

 - опублікування  у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо ставок єдиного податку;

 - розгляд винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень;

- направлення до Державної регуляторної служби України  для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

– затвердження проекту регуляторного акта «Про податок на майно  на території Овруцької  міської  територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024р» на засіданні сесії Овруцької  міської ради;

  • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації;
  • здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, які сплачують  податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

    Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки податкових органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

    Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії регуляторного акта з 01.01.2024  року.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до міського бюджету  коштів для виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до міського бюджету  від сплати податку.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

п/н

Назва показника

 

2024р

1

Разом надходжень до місцевого податку на майно, в тому числі:

18000,0

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тис.грн.)

3400,0

 

- Плата за землю ( тис.грн.)

 

14600,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, осіб.

500

 

3

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)*

0,3/12,20

 

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Високий

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

 12,20грн. – розмір коштів, 

0,30 годин – розмір часу

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до міського бюджету та  часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання.

          Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

В И Т Р А Т И

 на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

146096,00

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

268,92

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

89,64

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

100,00

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

146554,56

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

44

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

6448400,64

 

 

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "06" лютого 2023 р. по "20" лютого 2023 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглий стіл

 

11

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.  

2

Телефонні запити до суб′єктів господарювання

18

Проводилось обговорення розмірів ставок по нерухомому  податку

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,  на яких поширюється регулювання: 187 ,

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  81,3%;

-кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують транспортний податок,  на яких поширюється регулювання: 1 ,

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%;

-кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують плату за землю,  на яких поширюється регулювання: 268

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  83,6%;

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

20,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

20,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

500

8

Сумарно, гривень

10000,0( Сума А)

Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Розмір мінімальної заробітної плати у 2024 році становитиме 6700, тис.грн  та у погодинному розмірі 40,67 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*40,67*1 =20,34грн 

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,1*40,67*1=4,07грн 

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для суб'єкта малого підприємництва  – 0,1 години.

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1 +0,2+0,5+0,15)*

40,67*1=75,24грн

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації. 

 

Витрати часу на заповнення звітних форм

Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 

 

Витрати часу на передачу звітних форм

Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

 

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок при  заповненні декларацій 5% від загальної кількості

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби 

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

99,65 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

500

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

99,65*500= 49825,00грн.

( Сума Б) разом 49825,00

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Рік регулювання

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

10000,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

49825,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

59825

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

59825

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

    Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника/ користувача об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

    Цей податок не є новим. Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

    З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, акт (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Овруцької міської ради. Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб’єктів господарювання з актом орієнтовно на 10%, що в свою чергу скоротить витрати малого підприємництва.

 

 

Начальник відділу   фінансів

Овруцької міської ради                                                                               Тамара ШУРЛО