Аналіз регуляторного впливу на проєкт рішення "Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2024 рік"

  • 125

 

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу: Овруцька міська рада
Назва документа: проєкт рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2024р».
Розробник аналізу регуляторного впливу:  відділ фінансів Овруцької міської ради.

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Овруцької ОТГ єдиного податку на 2024 рік.

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2024р» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Овруцької міської територіальної громади.

         За даними звітів відділу фінансів Овруцької міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням міської ради, сплачують до міського бюджету близько 5 млн. грн. щорічно.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

        

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Овруцької територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2023рік»

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Овруцькою міською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 400,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Відповідно до проекту рішення ставка єдиного податку на 2024 рік становитиме для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня  податкового ( звітного ) року, для другої групи платників єдиного податку  14 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового  ( звітного) року. Прогнозоване збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2024 році надає підстави для збільшення надходжень до міського бюджету. Встановлення ставок єдиного податку надає можливість отримати орієнтовно 5,4 млн.грн надходжень до міського бюджету, що дозволить виконати соціально – економічні програми у 2024 році.  

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Відсутні

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 400,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень. Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку. Створить сприятливі фінансові можливості для реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку міста. Забезпечення планування та прогнозування надходжень від єдиного податку при формуванні бюджету. Прогнозне надходження до міського бюджету 5,4 млн.грн. 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Вирішення частини соціально-економічних проблем населення міста за рахунок поповнення доходної частини міського бюджету на 5,4 млн.грн.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

580

580

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2024 році будуть сплачувати податок за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

 

 

Втрати частини надходжень до міського бюджету вплине на погіршення фінансування об′єктів інфраструктури міста. Також залишаться неврегульовані відносини між суб′єктами господарювання та міською радою.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку

Зростання розміру суми податку в порівнянні з попереднім роком при зростанні розміру мінімальної заробітної плати. Буде сплачено 5,4 млн.грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

1

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 400,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб»єктів малого бізнесу, дасть можливість наповнити міський бюджет та виділити кошти з міського бюджету на виконання міських програм. Таким чином, з прийняттям  даного рішення буде досягнуто баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громадян і платників податків.  

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

Для держави і громадян вигоди відсутні. Для суб′єктів  господарювання будуть ставки, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 400,0 тис.грн.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Місто не отримає належного фінасування Програми соціально-економічного розвитку в сумі 400,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Надходження коштів до міського бюджету згідно прогнозних розрахунків за рік у сумі 5,0 млн.грн. Економічний і соціальний розвиток міста. Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку.

Сплата суб′єктами малого бізнесу податку несе за собою витрачання власних коштів, що може вплинути на перехід частини підприємців в тінь, скорочення робочих місць, підвищення споживчих цін, в результаті чого втрати суб′єктів малого бізнесу перекладаються на плечі споживачів.

Дана альтернатива дає змогу максимально досягти поставлених цілей державного регулювання: наповнити міський бюджет, своєчасно фінансувати бюджетну сферу, реалізувати місцеві програми, які спрямовані на покращення рівня життя жителів міста; досягнути балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.  

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийняття рішення про встановлення податку

 Не обрана. Дана  альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  - 400,0 тис.грн.

Х

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2024 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Обрана.

Проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах економічно обгрунтованих розмірів ставок. Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до міського бюджету, забезпечити баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

-внесення змін до чинного законодавства України;

-інфляційні процеси;

-необхідність в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської  територіальної громади на 2024рік» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою підтримки малого підприємництва, сприяння самозайнятості населення, створення додаткових робочих місць проектом пропонується залишити відсотковий розмір ставок єдиного податку на рівні  2022 та 2023 років.  Організаційні заходи для впровадження регулювання – розробка проекту регуляторного акта «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської  територіальної громади на 2024рік» та обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики, а саме:

 - опублікування  у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо ставок єдиного податку;

 - розгляд винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень;

- направлення до Державної регуляторної служби України  для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

– затвердження проекту регуляторного акта «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади» на засіданні сесії Овруцької  міської ради;

  • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації;
  •  здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання (фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії регуляторного акта з 01.01.2024 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

2023 рік

2024 рік

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

18300,0

18800,0

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

5000,0

5400,0

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.

580

580

Час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов′язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатиметься СГ на сплату податків не збільшиться. Усі процедури встановлюються ПКУ. Час затрачання на ознайомлення з рішенням  та внесеня змін до внутрішніх процедур обліку та звітності  становить 0,5 год для одного суб′єкта малого підприємництва, в грошовому вираженні для 580 суб′єктів становить 11,8 тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Овруцької міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://ovrucka-gromada.gov.ua/

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

              З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу.

             У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "06" лютого 2023 р. по "20" лютого 2023 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглий стіл

 

11

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.  

2

Телефонні запити до суб'єктів малого підприємництва

18

Проводилось обговорення розмірів ставок єдиного податку

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 580 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 580(одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

20,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

20,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 580

8

Сумарно, гривень

11600,00( Сума А)

Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Розмір мінімальної заробітної плати у 2024 році становитиме 6700, тис.грн  та у погодинному розмірі 40,67 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*40,67*1 =20,34грн 

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,1*40,67*1=4,07грн 

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для фізичних осіб-підприємців – 0,1 години.

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1 +0,2+0,5+0,15)*

40,67*1=75,24грн

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації. 

 

Витрати часу на заповнення звітних форм

Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 

 

Витрати часу на передачу звітних форм

Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

 

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби 

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

99,65 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

580  мікропідприємств

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

99,65*580= 57797,00грн 

( Сума Б) разом 57797,00

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Рік регулювання

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

11600,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

57797,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

69397,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

69397,00

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб′єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних ( помякшувальних) процедур не потрібно .

Начальник відділу   фінансів

Овруцької міської ради                                                                               Тамара ШУРЛО